VOERENDAAL ACTIEF  is door de kiezer beloond voor het gevoerde beleid en werd de grootste partij in de raad van de gemeente Voerendaal, maart 2014

De kiezer heeft gesproken en en wel op een heel duidelijke , niet mis te verstane wijze. Als grootste partij heeft Voerendaal Actief de coalitie met DV op een voortvarende wijze tot stand gebracht. De installatievergadering van het nieuwe college vond plaats op 17 april 2014; ongeveer een maand na de glorieuze overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Onze wethouder, Suzanne Lipsch, was in haar eentje goed voor bijna 900 voorkeursstemmen. Tijdens een vergadering van de fractie van Voerendaal Actief werd op 16 april 2014 groen licht gegeven aan het coalitie-akkoord met DV. Hierin werd op hoofdlijnen aangegeven hoe we voor de burger en ondernemer van Voerendaal wonen, werken en recreëren op een zo prettig en profijtelijk mogelijke wijze zouden gaan vorm geven. Het is als het ware de handtekening van Voerendaal Actief  op de toekomst van onze mooie gemeente. In de komende raadsperiode tot 2018 zullen per onderdeel raadsvoorstellen gepresenteerd worden of amendementen worden ingediend om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te kunnen waarmaken. Want daar kan onze trouwe kiezer ons altijd op aanspreken.

Onze raadsfractie kan op de steun van de leden van de raadscommissies en de overige expert- en klankbordleden van onze partij rekenen. Samen zijn we Voerendaal Actief en met de brede vertegenwoordiging uit alle kernen zorgen we ervoor dat de geluiden breed uit de Voerendaalse samenleving worden ingebracht op de plek die er toe doet, namelijk de raadszaal. 

 

 

 

Verkiezingen 19 maart 2014 met onze enthousiaste kandidaten                     

 

In ons verkiezingsprogramma van 2010 hebben we opgemerkt dat er geen voortgang zat in projecten zoals de ontwikkeling van het perceel Dammerich, er erge verkrotting in het centrum van Voerendaal was, de komst van de supermarkt in Klimmen onzeker was en het fietspad van de Midweg te lang op zich liet wachten. Tevens zagen we, dat er totaal geen aandacht was voor ondernemers, uitkeringsgerechtigden en ouderen (WMO). We hebben in 2010 beloofd hier allemaal werk van te maken.

En dat hebben we gedaan. Nota bene kwam daar de brand in het gemeentehuis bij. Na de brand is de bouw van een nieuw gemeentehuis voortvarend opgepakt en kunnen de burgers terecht in een gebouw met een uitstraling waar ze trots op kunnen zijn. Een groot gedeelte van terrein Dammerich wordt nu ingenomen door de nieuwe huisartsenpraktijk en apotheek en wordt het zorgcentrum ’t Brook van Cicero momenteel uitgebreid, de overlast van de verkrotting in het centrum is aangepakt en door de sloop van de leegstaande panden is er weer toekomst voor het centrum.

Voor de supermarkt Jan Linders in Klimmen is de strijd voor de rechtbank gewonnen. Het geweldige ontmoetingsplein is in Klimmen voor de bewoners niet meer weg te denken. En ook de gerenoveerde Midweg met zijn fietspad slingert als een mooie schakel tussen Voerendaal en Ransdaal.

Onze wethouder heeft voor onze ondernemers een stevig economisch beleid handen en voeten gegeven. Er is een ondernemersloket waar de ondernemer met raad en daad wordt bijgestaan en uitkeringsgerechtigden worden actief in contact gebracht met ondernemers waardoor de drempels tussen vraag en aanbod beslecht zijn.

Senioren hebben onze volledige aandacht. Via onze actieve oudere leden, hebben zij een belangrijke rol binnen onze partij en worden de standpunten en belangen van senioren goed vertegenwoordigd. Het reeds in gebruik zijnde wijksteunpunt in Klimmen is een voorbeeld voor de rest van de kernen. Bij het renoveren van de gemeenschapshuizen is er de volle aandacht voor de toegankelijkheid en de wensen van de ouderen.

Op de oude schoollocaties worden nieuwe levensloopbestendige woningen gebouwd. De Stationsomgevingen van Klimmen-Ransdaal en Voerendaal worden opgeknapt. De schoolomgevingen zijn veel verkeersveiliger ingericht en bij de basisscholen van Klimmen, Ubachsberg en Voerendaal zijn door onze wethouder daarom extra en veilige parkeerplaatsen ingericht. En ook bij de Brede School in Voerendaal wordt op 10 maart begonnen met de aanleg van extra en veilige parkeerplaatsen. Natuurlijk is hier niet alles benoemd wat met inbreng van Voerendaal Actief gerealiseerd is. 

 

Door onze fractie en onze wethouder is er een andere wind in Voerendaal gaan waaien.

 

 

Historie Voerendaal Actief

 

Voerendaal Actief is ontstaan nadat we jarenlang met lede ogen hebben moeten aanzien dat een financiële gezonde gemeente slecht bestuurd werd. De begrotingen werden in het verleden sluitend gemaakt door forse verhogingen van de gemeentelijke belastingen. Dit kwam ten laste van de burger. Voor ons was dat de directe aanleiding tot het oprichten van onze partij in de aanloop naar de verkiezingen van 2010. De kiezer heeft zich herkend in onze standpunten met als resultaat:
  • de op 2 na grootste partij
  • deelname aan de coalitie
  • het leveren van een wethouder
 
Inmiddels is er veel voortgang geboekt bij de ontwikkeling van de oude schoollocaties Dammerich en Kunrade gericht op de zorg- en woonbehoeften van onze bewoners, de winkel in Klimmen en het fietspad Midweg. Er is een subsidie van €820.000,- van de Provincie Limburg binnengehaald voor het centrum van Voerendaal. De nieuwbouw van het gemeentehuis is zeer voortvarend opgepakt. De opgeknapte stationsomgeving van Voerendaal is toekomstbestendig gemaakt waardoor Voerendaal in het kader van mobiliteit en veiligheid weer meetelt. Bovendien is hoge prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid. Dit in het bijzonder rond scholen en accommodaties. Langslepende dossiers als bijvoorbeeld de problemen rond de Kerkstraat zijn opgepakt en tot een goed einde gebracht. De verbetering van de dienstverlening aan de burger en de ondernemer heeft bij ons de hoogste prioriteit. De ondernemers van Voerendaal krijgen bijzonder veel aandacht in het programma economie. Bovendien is er een robuuste toekomstvisie over de huisvesting van diverse doelgroepen voor alle kernen opgesteld en gaat veel aandacht uit naar arbeidsbemiddeling van uitkeringsgerechtigden en naar de WMO. De leden van Voerendaal Actief hebben veel kennis van zaken en pakken onderstaande speerpunten met hart en ziel op. We vonden dat het besturen van onze mooie gemeente anders moest en hebben bewezen dat het anders kan! Als lokale partij hoeven we ons niet te richten naar landelijke partijstandpunten. De belangen van de burger komen bij Voerendaal Actief op de eerste plaats! Daarbij voelen we ons gesteund door de vele positieve reacties die wij mogen ontvangen. 

 

 

 

In het centrum van Voerendaal zijn de oude panden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe winkels en appartementen.

Het plan wordt mede mogelijk gemaakt met een substantiële subsidie van ruim €1,1 mio van de Provincie Limburg.

Bij de Joffer worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd om de parkeerdruk bij de Brede School in Kunrade te verhelpen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trillingshinder in de Kerstaat in Ubachsberg is door onze wethouder verholpen. Tot grote opluchting van de bewoners van de Kerkstraat. Het was al sinds de aanleg van de Kerkstraat een door in het oog van de bewoners, dat er voorheen nooit geluisters werd naar de klachten van de omwonenden. In 2012 werd een eind gemaakt aan alle trillingsellende in de Kerkstraat.

In de Minnegardsweg worden levensloopbestendige huurwoningen gebouwd, geschikt voor jong en oud.

De parkeerplaatsen bij de stations van Klimmen/Ransdaal en van Voerendaal worden opgeknapt en uitgebreid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties

Rabobank

NL46RABO0159589738

Ten name van: Voerendaal Actief

Contactgegevens

Kaardenbekerweg 20
6343 RE Voerendaal
+31 (0) 610525086
info@voerendaalactief.nl
facebook.com/voerendaalactief